ZAPYTANIE OFERTOWE – ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA UBEZPIECZENIE KOLEKCJI PRAC W ODZM – MUZEUM W MIELNIKU

Mielnik dnia 06.09.2017 r.

GOKSIR/ZO -13/2017

 

ZAPYTANIE OFERTOWE – ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAMAWIAJĄCY:         Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

                                      Ul. Zaszkolna 1

                                     17-307 Mielnik

                                     NIP 544-14-13-515

 

PRZEDMIOT ZAPYTANIA: PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA UBEZPIECZENIE KOLEKCJI PRAC W ODZM – MUZEUM W MIELNIKU.

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
 2. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie:
 3. a) kolekcji prac Henryka Musiałowicza – 69 prac w tym:

- 43 obrazów;

- 6 form przestrzennych;

- 15 rzeźb;

- 5 sztandarów

 1. b) 2 obrazów Ignacego Pieńkowskiego:

- portret dwóch dziewczynek

- Czerwony kapturek i wilk

 

Okres ochrony ubezpieczeniowej :

- od ognia i innych żywiołów podczas składowania i ekspozycji - od 18.09.2017 do 17.09.2018

- od kradzieży  z włamaniem i rabunku od 18.09.2017 do 17.09.2018

- od wandalizmu( dewastacji) podczas składowania i ekspozycji od 18.09.2017 do 17.09.2018

                                                                                                                   

Wymagany zakres ubezpieczenia:

 1. a) Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych w pełnym zakresie;
 2. b) Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku z rozszerzeniem o dewastację i wandalizm w pełnym zakresie;

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA

 1. OD OGNIA I INNYCH ŻYWIOŁÓW

Zakres ubezpieczenia – pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, wiatr - huragan, deszcz nawalny, grad, powódź, trzęsienie, zapadania lub osuwanie się ziemi, szkody wodno – kanalizacyjne, uderzenie pojazdu w ubezpieczony obiekt, przewrócenie się drzew, kominów lub innych wysokich konstrukcji, dym, sadza, przepięcia elektryczne, akty terroryzmu.

Szkody wodno-kanalizacyjne powstałe wskutek bezpośredniego działania wody lub innych cieczy jeżeli przyczyną szkód było wydostanie się ich z przewodów i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania znajdujących się w budynku, jak też na terenie posesji objętej ubezpieczeniem.

Szkody powstałe poprzez: cofnięcie się wody, ścieków z urządzeń kanalizacyjnych, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów i zaworów, powstałe podczas awarii urządzeń i instalacji wodno- kan. i centralnego ogrzewania, powstałe na skutek przepięcia – prądu elektrycznego w tym też powstałe w czasie wyładowań atmosferycznych.

 

 

System ubezpieczenia – sumy stałe.

Ubezpieczenie obejmuje:

 1. Ubezpieczenie eksponatów –– łączna wartość księgowa całej kolekcji prac 644.700,00 zł

FRANSZYZA integralna : 300,00 zł;

FRANSZYZA redukcyjna: zniesiona;

Udział własny : zniesiony.

 

 1. OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU MIENIA JEDNOSTKI:

Zakres ubezpieczenia:

Kradzież z włamaniem – zabór mienia, którego sprawca dokonał lub usiłował dokonać z zamkniętego lokalu po usunięciu przy użyciu siły i narzędzi istniejących zabezpieczeń lub otworzeniu zabezpieczenia kluczem oryginalnym, który zdobył przez kradzież z włamaniem lub w wyniku rabunku, w tym też, zniszczenie lub dewastacja ubezpieczonego mienia.

Zabór mienia dokonany przez sprawcę, który ukrył się w lokalu przed jego zamknięciem jeżeli pozostawił ślady, które mogą być użyte jako dowód potajemnego ukrycia.

Rabunek – zabór mienia z zastosowaniem przemocy fizycznej wobec ubezpieczającego lub osób u niego zatrudnionych bądź groźby natychmiastowego użycia przemocy albo z doprowadzeniem do nieprzytomności lub bezbronności – dla pokonania ich oporu przed wydaniem ubezpieczonego mienia.

Zabór mienia przez sprawcę, który z zastosowaniem przemocy fizycznej bądź groźby natychmiastowego użycia przemocy doprowadził do objętego ubezpieczeniem lokalu lub/ i urządzenia bądź pomieszczenia do przechowywania wartości pieniężnych osobę posiadającą klucze i zmusił ją do ich otworzenia albo sam je otworzył kluczami zrabowanymi.

Kradzież zuchwała – przywłaszczenie mienia należącego do ubezpieczającego potwierdzona zeznaniami świadków a sprawca nie pozostawił śladów włamania na drzwiach i otworach okiennych.

Wandalizm – rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie.

Koszty naprawy zabezpieczeń – udokumentowane koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń lokalu, łącznie z kosztami usunięcia uszkodzeń ścian, stropów, dachów, okien i drzwi. Zakres: utrata mienia z powodu kradzieży, rabunku

System ubezpieczenia na pierwsze ryzyko, sumy stałe.

Miejsce ubezpieczenia budynek ODZM ul. Brzeska 71 17-307 Mielnik z wyznaczeniem górnej granicy odpowiedzialności Ubezpieczyciel bez względu na lokalizację Ubezpieczającego.

                               1.FRANSZYZA integralna: zniesiona

 1. FRANSZYZA redukcyjna: 500,00 zł
 2. UDZIAŁ własny: zniesiony

 

Suma ubezpieczenia na kwoty :

- łączna wartość kolekcji prac –  644.700,00 zł

 

KLAUZULE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

Klauzula kradzieży zwykłej (zuchwałej)

Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w skutek kradzieży zwykłej ubezpieczonego mienia.

Za kradzież zwykłą uważa się zabór mienia ubezpieczanego(bez oznak włamania) w celu przywłaszczenia.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 20.000,00 zł.

 

Klauzula pośredniego uderzenia pioruna

                Ubezpieczyciel pokryje straty wynikające z pośredniego uderzenia pioruna. Pośrednie uderzenie pioruna ma miejsce wówczas gdy pośrednie działanie wyładowania atmosferycznego na przedmiot ubezpieczenia powoduje uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia wskutek indukcji prądu elektrycznego spowodowanej wyładowaniem atmosferycznym w pobliżu ubezpieczonego mienia oraz szkody powstałe w wyniku nagłego wzrostu napięcia w sieci elektrycznej spowodowanego wyładowaniami elektrycznymi.

                Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje w/w zdarzenia losowe pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie wymaganych urządzeń zabezpieczających. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych w bezpiecznikach,  stycznikach, odgromnikach, zabezpieczeniach przeciw przepięciowych, czujnikach i żarówkach.

Limit 50.000,00 zł na wszystkie zdarzenia.

 

Klauzula prolongacyjna

                Brak wpłaty przez Ubezpieczającego którejkolwiek z rat na dzień przewidziany w umowie ubezpieczenia (polisie) nie powoduje rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku braku składki Ubezpieczyciel jest zobowiązany do wyznaczenia Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowego, co najmniej 14 dniowego terminu zapłaty składki. Niezapłacenie składki w wyznaczonym terminie spowoduje odstąpienie od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.

Klauzula stempla bankowego

                W przypadku składki uiszczanej w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za datę zapłaty uważa się datę złożenia polecenia zapłaty w banku lub urzędzie pocztowym na właściwy rachunek pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca ilość wolnych środków.

Klauzula płatności rat

                W przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych. Jeżeli zapłata należnej Ubezpieczycielowi składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za datę opłacenia składki uważa się dzień złożenia w banku lub urzędzie pocztowym zlecenia płatniczego na rachunek Ubezpieczyciela.

Klauzula dewastacyjna

                Klauzula ta stosowana jest tylko wtedy gdy powstała szkoda nie może być zlikwidowana na podstawie rozszerzenia o wandalizm związany z włamaniem i rabunkiem.

                W szczególności ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie znajdujące się w ubezpieczanym lokalu ( z wyłączeniem wartości pieniężnych) od zniszczenia lub uszkodzenia wskutek dewastacji. Dewastacja rozumiana jest jako rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie w tym polegające na uszkodzeniach w wyniku pomalowania ( graffiti itp.).

                Limit 20.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

 

 

Klauzula kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie

                Ubezpieczyciel pokryje oprócz sumy ubezpieczenia ujętej w umowie-polisie uzasadnione i udokumentowane koszty związane z usunięciem pozostałości po szkodzie uwzględniając koszty rozbiórki i demontażu zarówno części niezdatnych do użytku jak również części nieuszkodzonych. Ubezpieczyciel pokryje również koszty wywozu, składowania lub utylizacji o ile czynności te są niezbędne w celu przeprowadzenia naprawy mienia uszkodzonego. Zanieczyszczenia wody lub gleby i jej rekultywacja nie są objęte ochroną ubezpieczeniową.

                Limit 5.000,00 zł na wszystkie zdarzenia.

Klauzula drobnych prac remontowo-budowlanych

                Ubezpieczyciel obejmuje szkody w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia, a powstałe w związku z prowadzonymi drobnymi pracami remontowo-budowlanymi.

                Limit 5.000,00 zł na jedno zdarzenie.

Klauzula 48 godzin

                Wszystkie szkody objęte ochroną ubezpieczeniową powstałe w czasie następujących po sobie szkód w okresie 48 godzin na skutek jednego kataklizmu, traktowane są jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do określonej w dokumencie sumy ubezpieczenia. Przez kataklizm rozumie się ekstremalne zjawisko naturalne powodujące szkody w przedmiocie ubezpieczenia przewidziane w umowie ubezpieczenia-polisie.

 

 1. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy wyrażą zgodę na:
 3. zawarcie polis ubezpieczeniowych na warunkach wskazanych w niniejszym postępowaniu;
 4. objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia we wskazanej lokalizacji;
 5. niezmienność stawek rocznych wynikających ze złożonej oferty przez cały okres obowiązywania umowy - polisy i we wszystkich rodzajach ubezpieczeń;
 6. przyjęcie warunków wymaganych dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń.

Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków będzie załączone do oferty oświadczenie Wnioskodawcy – stanowiące załącznik nr 2.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

 1. O udział w postępowaniu mogą ubiegać się podmioty spełniające warunku:
 2. a) posiadające uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. posiadające aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej wydane przez organ nadzoru zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124 poz. 1151 z późn. zm.);
 3. b) posiadające niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujące osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 4. c) znajdujące się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 5. Składający oferty muszą również załączyć wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Ubezpieczyciela formularz oświadczenia potwierdzającego posiadanie pełnomocnictwa do wykonywania działalności w zakresie ubezpieczeń oraz potwierdzającego spełnienie warunków udziału w postępowaniu

Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków będzie załączone do oferty oświadczenie Wnioskodawcy – stanowiące załącznik nr 2.

 1. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
 2. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Oferta na usługę ubezpieczenia kolekcji prac w ODZM Mielnik”

 1. Oferta Wykonawcy powinna zawierać:
 2. a) wypełniony i podpisany formularz cenowy dla zamówienia
 3. b) wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 2
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 5. Oferty można składać:

- za pośrednictwem poczt elektronicznej na adres : goksir@mielnik.com.pl

- przesłać pocztą tradycyjną

- dostarczyć osobiście na adres:

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku

 1. Zaszkolna 1 17-307 Mielnik

do dnia 13.09.2017 r. do godz. 13.00.

 1. Otwarcie ofert nastąpi 13.09.2017 r. O godz. 13.15 Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku. Oceny ofert dokona zespół roboczy powołany przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30.000 euro.
 2. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Kożuchowska Katarzyna, Baranowski Michał 85 657 71 67

V.OPIS KRYTERIÓW ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY WYBORU OFERT

 1. W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Wykonawcę Zamawiający dokona oceny ważnych ofert kierując się następującym kryterium oceny:

Cena ofertowa brutto – 100 % 

 1. Cena ofertowa wynika z wypełnionego formularza ofertowego.
 2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną ofertową.
 3. W przypadku gdy dwie lub więcej ofert przedstawi taką samą cenę na wykonanie zamówienia w toczącym się postępowaniu Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:

- jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę na przedmiot zamówienia. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do podpisania umowy z Zamawiającym. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego Wykonawcę. W przypadku nie zawarcia umowy z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą, Zamawiający może wybrać ofertę kolejną.
 2. O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zamieszczając informację o rozstrzygnięciu postępowania na stronach internetowych : www.goksir.mielnik.com.pl, www.bip.gok.ug.mielnik.wrotapodlasia
 3. Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków zamówienia.
 4. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Zamawiającego z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia swojej oferty na to zapytanie.
 5. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania cenowego poniżej kwoty 30.000 euro, w związku z czym Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
 6. W przypadkach uzasadnionych interesem publicznym Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej.
 7. DODATKOWE INFORMACJE
 • Stałe miejsce ekspozycji kolekcji prac Henryka Musiałowicza – sala główna Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej ul. Brzeska 71 17-307 Mielnik.
 • Budynek Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej jest jednokondygnacyjny, murowany na podpiwniczeniu kotłowni. Kryty blachą metalową. Posiada drzwi antywłamaniowe z obu stron oraz wszystkie otwory okienne zakratowane w obudowie drewnianej, stały monitoring firmy ochroniarskiej. Wybudowany w latach 70-tych, rozbudowa wraz z adaptacją na cele muzealne przeprowadzona w 2011 roku.

Niniejsze zapytanie posiada załączniki:

Załącznik numer 1: Formularz oferty ubezpieczenia

Załącznik numer 2: Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 

 

                                                                                                              ………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

  Załącznik nr 1

Znak sprawy: GOKSIR/ZO - 13/2017

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

 

Zamawiający:     Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji  ul. Zaszkolna 1 17-307 Mielnik

FORMULARZ CENOWY

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę brutto ( zł): ……………………………………………………..

Słownie:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Lp.

Zakres ubezpieczenia

Okres obowiązywania ubezpieczenia

Wymiar składki za okres ubezpieczenia

1.

Od ognia i innych zdarzeń losowych

18.09.2017-17.09.2018

 

2.

Od kradzieży z włamaniem i rabunku

18.09.2017-17.09.2018

 

3.

Od  wandalizmu ( dewastacji)

18.09.2017-17.09.2018

 

                                                               RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO:

 

 

Oświadczamy, że:

 1. Podana wyżej cena ofertowa jest ostateczna i zawiera w sobie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym.
 2. Istotne warunki zamówienia zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umów/polis ubezpieczeniowych w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 3. Zdobyliśmy wszystkie informacje, jakie były niezbędne do przygotowania oferty.
 4. Deklarujemy, że wraz z polisą ubezpieczeniową wręczymy Zamawiającemu ogólne warunki ubezpieczenia dotyczące oferowanego zakresu ubezpieczeń.
 5. Przedmiot zamówienia wykonamy bez udziału podwykonawców.

 

 

 

………………………………………………………………                                ……………………………………………………………………………….

                 Miejscowość i data                                                                                  Podpis i pieczątka uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy


 

 Załącznik nr 2

GOKSIR/ZO - 13/2017

 

 

 

..................................................

                (pieczęć Wykonawcy)

 

 

 

OŚWIADCZENIE

            Składając ofertę na usługi dotyczące zamówienia publicznego UBEZPIECZENIE KOLEKCJI PRAC W ODZM – MUZEUM W MIELNIKU

Oświadczam że spełniam warunki dotyczące:

            1) posiadania uprawnień do wykonywania działalności/czynności określonej w przedmiocie zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich stosowania.

            2)posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

            3) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

            Prawdziwość powyższych danych potwierdzamy własnoręcznym podpisem, świadomi odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego.

 

 

………………………………….. dnia ……………………                         ………………………………………………………………………………….    

                                                                                                             ( podpis osoby uprawnionej do składania                                                                                                                    oświadczeń woli w imieniu  Wykonawcy)                                                                                                                                       

 

 

Załączniki

Metryka strony

Udostępniający: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku

Wytwarzający/odpowiadający: Dyrektor - Michał Baranowski

Data wytworzenia: 2017-09-06

Wprowadzający: Agnieszka Radź

Data modyfikacji: 2017-09-06

Opublikował: Agnieszka Radź

Data publikacji: 2017-09-06

Rejestr zmian