Zarządzenie 04/2017

ZARZĄDZENIE NR 04/2017 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W MIELNIKU
z dnia 3 kwietnia 2017 r.
w sprawie rozstrzygnięcia zapytań ofertowych na:
-usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności prowadzonej przez GOKSiR w Mielniku
Na podstawie art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o prawie zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r.,poz.907 z późn. zm.)
zarządzam co następuje:
§1.
Powołuję Komisję do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności prowadzonej przez GOKSiR w Mielniku w składzie:
1. Agnieszka Radź - przewodniczący Zespołu Roboczego
2. Irena Terpiłowska - członek Zespołu Roboczego
3. Katarzyna Kożuchowska -członek Zespołu Roboczego.
§2.
Obowiązkiem Komisji jest bezstronne, obiektywne, staranne, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa rozeznanie, zakwalifikowanie oraz wyłonienie najkorzystniejszych ofert i rozstrzygnięcie zapytań, o którym mowa w § 1
§3.
Po zakończeniu prac Komisja sporządzi Protokoły podpisane przez Członków Komisji, które przedłoży Dyrektorowi GOKSiR Mielnik w celu zawarcia umowy na usługi, o których mowa w§ 1.
§4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Metryka strony

Udostępniający: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku

Wytwarzający/odpowiadający: Dyrektor - Michał Baranowski

Wprowadzający: Agnieszka Radź

Data modyfikacji: 2017-04-27

Opublikował: Agnieszka Radź

Data publikacji: 2017-04-27

Rejestr zmian