Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie kolekcji prac w ODZM - Muzeum w Mielniku

Mielnik dnia 02.08.2017 r.
GOKSIR/ZO -12/2017

ZAPYTANIE OFERTOWE – ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


ZAMAWIAJĄCY:

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
               Ul. Zaszkolna 1
               17-307 Mielnik
               NIP 544-14-13-515

PRZEDMIOT ZAPYTANIA: PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA UBEZPIECZENIE KOLEKCJI PRAC W ODZM – MUZEUM W MIELNIKU.
I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie:
a) kolekcji prac Henryka Musiałowicza – 69 prac w tym:
- 43 obrazów;
- 6 form przestrzennych;
- 15 rzeźb;
- 5 sztandarów
b) 2 obrazów Ignacego Pieńkowskiego:
- portret dwóch dziewczynek
- Czerwony kapturek i wilk

Okres ochrony ubezpieczeniowej :
- od ognia i innych żywiołów podczas składowania i ekspozycji - od 17.08.2017 do 16.08.2018
- od kradzieży  z włamaniem i rabunku od 17.08.2017 do 16.08.2018
- od wandalizmu podczas składowania i ekspozycji od 17.08.2017 do 16.08.2018
    
Wymagany zakres ubezpieczenia:
a) Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych w pełnym zakresie;
b) Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku z rozszerzeniem o dewastację i wandalizm  w pełnym zakresie;
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA
A. OD OGNIA I INNYCH ŻYWIOŁÓW
Zakres ubezpieczenia – pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz nawalny, grad, powódź, trzęsienie, zapadania lub osuwanie się ziemi, szkody wodno – kanalizacyjne, uderzenie pojazdu w ubezpieczony obiekt, przewrócenie się drzew, kominów lub innych wysokich konstrukcji, dym, sadza, przepięcia elektryczne, akty terroryzmu.
Szkody wodno-kanalizacyjne powstałe wskutek bezpośredniego działania wody lub innych cieczy jeżeli przyczyną szkód było wydostanie się ich z przewodów i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania znajdujących się w budynku, jak też na terenie posesji objętej ubezpieczeniem.
Szkody powstałe poprzez: cofnięcie się wody, ścieków z urządzeń kanalizacyjnych, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów i zaworów, powstałe podczas awarii urządzeń i instalacji wodno- kan. i centralnego ogrzewania, powstałe na skutek przepięcia – prądu elektrycznego w tym też powstałe w czasie wyładowań atmosferycznych.


System ubezpieczenia – sumy stałe.
Ubezpieczenie obejmuje:
1. Ubezpieczenie eksponatów ––  łączna wartość księgowa całej kolekcji prac   644.700,00 zł
FRANSZYZA integralna : 500,00 zł;
FRANSZYZA redukcyjna: zniesiona;
Udział własny : zniesiony.

B. OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU MIENIA JEDNOSTKI:
Zakres ubezpieczenia:
Kradzież z włamaniem – zabór mienia, którego sprawca dokonał lub usiłował dokonać z zamkniętego lokalu po usunięciu przy użyciu siły i narzędzi istniejących zabezpieczeń lub otworzeniu zabezpieczenia kluczem oryginalnym, który zdobył przez kradzież z włamaniem lub w wyniku rabunku, w tym też, zniszczenie lub dewastacja ubezpieczonego mienia.
Zabór mienia dokonany przez sprawcę, który ukrył się w lokalu przed jego zamknięciem jeżeli pozostawił ślady, które mogą być użyte jako dowód potajemnego ukrycia.
Rabunek – zabór mienia z zastosowaniem przemocy fizycznej wobec ubezpieczającego lub osób u niego zatrudnionych bądź groźby natychmiastowego użycia przemocy albo z doprowadzeniem do nieprzytomności lub bezbronności – dla pokonania ich oporu przed wydaniem ubezpieczonego mienia.
Zabór mienia przez sprawcę, który z zastosowaniem przemocy fizycznej bądź groźby natychmiastowego użycia przemocy doprowadził do objętego ubezpieczeniem lokalu lub/ i urządzenia bądź pomieszczenia do przechowywania wartości pieniężnych osobę posiadającą klucze i zmusił ją do ich otworzenia albo sam je otworzył kluczami zrabowanymi.
Kradzież zuchwała – przywłaszczenie mienia należącego do ubezpieczającego potwierdzona zeznaniami świadków a sprawca nie pozostawił śladów włamania na drzwiach i otworach okiennych.
Wandalizm – rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie.
Koszty naprawy zabezpieczeń – udokumentowane koszty naprawy zniszczonych lub uszkodzonych zabezpieczeń lokalu, łącznie z kosztami usunięcia uszkodzeń ścian, stropów, dachów, okien i drzwi. Zakres: utrata mienia z powodu kradzieży, rabunku
System ubezpieczenia na pierwsze ryzyko, sumy stałe.
Miejsce ubezpieczenia budynek ODZM ul. Brzeska 71 17-307 Mielnik z wyznaczeniem górnej granicy odpowiedzialności Ubezpieczyciel bez względu na lokalizację Ubezpieczającego.
        1.FRANSZYZA integralna: 500,00 zł
        2. FRANSZYZA redukcyjna: zniesiona
        3. UDZIAŁ własny: zniesiony

Suma ubezpieczenia na kwoty :
- łączna wartość kolekcji prac –  644.700,00 zł
KLAUZULE ROZSZERZAJĄCE ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ
Klauzula kradzieży zwykłej (zuchwałej)
Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje rozszerzony o szkody powstałe w skutek kradzieży zwykłej ubezpieczonego mienia.
Za kradzież zwykłą uważa się zabór mienia ubezpieczanego(bez oznak włamania) w celu przywłaszczenia.
Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 20.000,00 zł.

Klauzula pośredniego uderzenia pioruna
    Ubezpieczyciel pokryje straty wynikające z pośredniego uderzenia pioruna. Pośrednie uderzenie pioruna ma miejsce wówczas gdy pośrednie działanie wyładowania atmosferycznego na przedmiot ubezpieczenia powoduje uszkodzenie bądź zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia wskutek indukcji prądu elektrycznego spowodowanej wyładowaniem atmosferycznym w pobliżu ubezpieczonego mienia oraz szkody powstałe w wyniku nagłego wzrostu napięcia w sieci elektrycznej spowodowanego wyładowaniami elektrycznymi.
    Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje w/w zdarzenia losowe pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie wymaganych urządzeń zabezpieczających. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych w bezpiecznikach,  stycznikach, odgromnikach, zabezpieczeniach przeciw przepięciowych, czujnikach i żarówkach.
Limit 50.000,00 zł na wszystkie zdarzenia.

Klauzula prolongacyjna
    Brak wpłaty przez Ubezpieczającego którejkolwiek z rat na dzień przewidziany w umowie ubezpieczenia (polisie) nie powoduje rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, ani zawieszenia udzielanej ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku braku składki Ubezpieczyciel jest zobowiązany do wyznaczenia Ubezpieczającemu na piśmie dodatkowego, co najmniej 14 dniowego terminu zapłaty składki. Niezapłacenie składki w wyznaczonym terminie spowoduje odstąpienie od umowy ubezpieczenia ze skutkiem natychmiastowym.
Klauzula stempla bankowego
    W przypadku składki uiszczanej w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za datę zapłaty uważa się datę złożenia polecenia zapłaty w banku lub urzędzie pocztowym na właściwy rachunek pod warunkiem, że na rachunku Ubezpieczającego znajdowała się wystarczająca ilość wolnych środków.
Klauzula płatności rat
    W przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych. Jeżeli zapłata należnej Ubezpieczycielowi składki dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za datę opłacenia składki uważa się dzień złożenia w banku lub urzędzie pocztowym zlecenia płatniczego na rachunek Ubezpieczyciela.
Klauzula dewastacyjna
    Klauzula ta stosowana jest tylko wtedy gdy powstała szkoda nie może być zlikwidowana na podstawie rozszerzenia o wandalizm związany z włamaniem i rabunkiem.
    W szczególności ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie znajdujące się w ubezpieczanym lokalu ( z wyłączeniem wartości pieniężnych) od zniszczenia lub uszkodzenia wskutek dewastacji. Dewastacja rozumiana jest jako rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie w tym polegające na uszkodzeniach w wyniku pomalowania ( graffiti itp.).
    Limit 20.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.


Klauzula kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie
    Ubezpieczyciel pokryje oprócz sumy ubezpieczenia ujętej w umowie-polisie uzasadnione i udokumentowane koszty związane z usunięciem pozostałości po szkodzie uwzględniając koszty rozbiórki i demontażu zarówno części niezdatnych do użytku jak również części nieuszkodzonych. Ubezpieczyciel pokryje również koszty wywozu, składowania lub utylizacji o ile czynności te są niezbędne w celu przeprowadzenia naprawy mienia uszkodzonego. Zanieczyszczenia wody lub gleby i jej rekultywacja nie są objęte ochroną ubezpieczeniową.
    Limit 5.000,00 zł na wszystkie zdarzenia.
Klauzula drobnych prac remontowo-budowlanych
    Ubezpieczyciel obejmuje szkody w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia, a powstałe w związku z prowadzonymi drobnymi pracami remontowo-budowlanymi.
    Limit 5.000,00 zł na jedno zdarzenie.
Klauzula 48 godzin
    Wszystkie szkody objęte ochroną ubezpieczeniową powstałe w czasie następujących po sobie szkód w okresie 48 godzin na skutek jednego kataklizmu, traktowane są jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do określonej w dokumencie sumy ubezpieczenia. Przez kataklizm rozumie się ekstremalne zjawisko naturalne powodujące szkody w przedmiocie ubezpieczenia przewidziane w umowie ubezpieczenia-polisie.

II. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy wyrażą zgodę na:
a. zawarcie polis ubezpieczeniowych na warunkach wskazanych w niniejszym postępowaniu;
b. objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia we wskazanej lokalizacji;
c. niezmienność stawek rocznych wynikających ze złożonej oferty przez cały okres obowiązywania umowy - polisy i we wszystkich rodzajach ubezpieczeń;
d. przyjęcie warunków wymaganych dla poszczególnych rodzajów ubezpieczeń.
Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków będzie załączone do oferty oświadczenie Wnioskodawcy – stanowiące załącznik nr 2.
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. O udział w postępowaniu mogą ubiegać się podmioty spełniające warunku:
a) posiadające uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. posiadające aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej wydane przez organ nadzoru zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124 poz. 1151 z późn. zm.);
b) posiadające niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujące osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) znajdujące się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
3. Składający oferty muszą również załączyć wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Ubezpieczyciela formularz oświadczenia potwierdzającego posiadanie pełnomocnictwa do wykonywania działalności w zakresie ubezpieczeń oraz potwierdzającego spełnienie warunków udziału w postępowaniu
Potwierdzeniem spełnienia w/w warunków będzie załączone do oferty oświadczenie Wnioskodawcy – stanowiące załącznik nr 2.
IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
” Oferta na usługę ubezpieczenia kolekcji prac w ODZM Mielnik”
2. Oferta Wykonawcy powinna zawierać:
a) wypełniony i podpisany formularz cenowy dla zamówienia
b) wypełnione i podpisane oświadczenie Wykonawcy – załącznik nr 2
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Oferty można składać:
- za pośrednictwem poczt elektronicznej na adres : goksir@mielnik.com.pl
- przesłać pocztą tradycyjną
- dostarczyć osobiście na adres:
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku
ul. Zaszkolna 1 17-307 Mielnik
do dnia 11.08.2017 r. do godz. 13.00.
5. Otwarcie ofert  nastąpi 11.08.2017 r. O godz. 13.15 Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku. Oceny ofert dokona zespół roboczy powołany przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Mielniku do przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia zamówienia publicznego w kwocie nieprzekraczającej 30.000 euro.
6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Kożuchowska Katarzyna, Baranowski Michał 85 657 71 67
V.OPIS KRYTERIÓW ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY WYBORU OFERT
1. W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Wykonawcę Zamawiający dokona oceny ważnych ofert kierując się następującym kryterium  oceny:
Cena ofertowa brutto – 100 %  
2. Cena ofertowa wynika z wypełnionego formularza ofertowego.
3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną ofertową.
4. W przypadku gdy dwie lub więcej ofert przedstawi taką samą cenę na wykonanie zamówienia w toczącym się postępowaniu Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:
- jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
6. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę na przedmiot zamówienia. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do podpisania umowy z Zamawiającym. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego Wykonawcę. W przypadku nie zawarcia umowy z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą, Zamawiający może wybrać ofertę kolejną.
7. O wyniku postępowania Zamawiający poinformuje wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz zamieszczając informację o rozstrzygnięciu postępowania na stronach internetowych : www.goksir.mielnik.com.pl, www.bip.gok.ug.mielnik.wrotapodlasia
8. Po wyborze Wykonawcy Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków zamówienia.
9. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Zamawiającego z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia swojej oferty na to zapytanie.
10. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania cenowego poniżej kwoty 30.000 euro, w związku z czym Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
11. W przypadkach uzasadnionych interesem publicznym Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez dokonywania wyboru oferty najkorzystniejszej.
VI. DODATKOWE INFORMACJE
1)    Stałe miejsce ekspozycji kolekcji prac Henryka Musiałowicza – sala główna Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej ul. Brzeska 71 17-307 Mielnik.
2)    Budynek Ośrodka Dziejów Ziemi Mielnickiej jest jednokondygnacyjny, murowany na podpiwniczeniu kotłowni. Kryty blachą metalową. Posiada drzwi antywłamaniowe z obu stron oraz wszystkie otwory okienne zakratowane w obudowie drewnianej, stały monitoring firmy ochroniarskiej. Wybudowany w latach 70-tych,  rozbudowa wraz z adaptacją na cele muzealne przeprowadzona w 2011 roku.
Niniejsze zapytanie posiada załączniki:
Załącznik numer 1: Formularz oferty ubezpieczenia
Załącznik numer 2: Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.


                     

Metryka strony

Udostępniający: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku

Wytwarzający/odpowiadający: Dyrektor - Michał Baranowski

Data wytworzenia: 2017-08-02

Wprowadzający: Agnieszka Radź

Data modyfikacji: 2017-09-14

Opublikował: Agnieszka Radź

Data publikacji: 2017-08-02

Rejestr zmian