Zapytanie ofertowe na kompleksową obsługę sceniczną podczas imprezy plenerowej „XXVII Muzyczne Dialogi nad Bugiem 2017 r.”

GOKSiR/ZO-11/2017

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku

ogłasza zapytanie ofertowe
na kompleksową obsługę sceniczną podczas imprezy plenerowej „XXVII Muzyczne Dialogi nad Bugiem 2017 r.”

I.  Zamawiający

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku
Ul. Zaszkolna 1
17-307 Mielnik
NIP: 544-14-13-515

II. Przedmiot oferty

1.    Scena

1.1    estradowa całkowicie zadaszona oparta na konstrukcji quadro min 390x390mm, składająca się z równych i stabilnych podestów o wymiarach: 8 m głębokość x 10m szerokość x 7m wysokość w świetle sceny – wysokość minimalna. Dodatkowa konstrukcja z tyłu estrady.
1.2    boczne okotarowanie oraz tylny horyzont muszą być szczelne ( czarny półprzezroczysty materiał- specjalistyczny materiał sceniczny), szczególnie podczas niesprzyjającej i problematycznej pogody – woda nie może się dostawać na scenę bokami oraz tyłem sceny. Materiał musi być tak gęsty, aby chronić ogrzane powietrze przed oziębieniem się.
1.3    schody po lewej i prawej stronie, wejście na scenę musi być zabezpieczone poręczami z obu stron schodów
1.4    stanowisko realizatora FOH powinno znajdować się na podwyższeniu min 30 cm. Podest musi być stabilny, zadaszony i osłonięty z trzech stron. Nie mogą to być ogródkowe, przeciwsłoneczne namiociki. Stanowisko FOH w odległości 30mb od sceny.
1.5    stanowisko realizatora MON powinno znajdować się na wysokości podestu scenicznego. Podest musi być stabilny, zadaszony i osłonięty z trzech stron. Nie mogą to być ogródkowe, przeciwsłoneczne namiociki.
1.6    
Scena musi posiadać aktualne atesty bezpieczeństwa .
2.    Reżyserka ( konsola frontowa) musi być centralnie w osi sceny, osłonięta z trzech stron, kolor czarny. Mikser w konsolecie frontowej tylko cyfrowy .
3.     Nagłośnienie według: rider techniczny zespołów: Zał. Nr. 2 Caci Vorba, Nr. 3 Joryj Kłoc ,Zał. Nr. 4  Małanka, Zał. Nr. 5 Laboratorium Pieśni, Zał. Nr. 6 Romanca  z uwzględnieniem systemu nagłośnienia widowni – wymagane jest zapewnienie równomiernego nagłośnienia na obszarze odbywającej się imprezy za pomocą wysokiej jakości systemu wyrównanego liniowo. Zawieszenia jak i rama powinny posiadać atest. Przed złożeniem oferty musi być dokonana wizja lokalna terenu w obecności pracownika GOKSiR.
4.    Oświetlenie: 12 x ROBE800 led wash/K10/K20, 12 x ROBEPointe, 8 x PC1000 4 x blinder, konsoleta oświetleniowa GRANDMA2 lub AVOTOUCH, 2 x dymiarka + wiatraki.
5.    Barierki ochronne typu ciężkiego 120 mb – przód estrady i korytarz techniczny o szerokości 1m z estrady do namiotu akustyków (reżyserka) .
6.    Telebim led zewnętrzny o wymiarach 5m x 3m o pikselu nie większym niż 5 mm real (nieakceptowane są rozwiązania oszukańcze virtual ) postawiony obok estrady ma oddzielnej stabilnej konstrukcji z możliwością emisji prezentacji multimedialnych.
7.    2 x kamera HD
8.    Agregat z paliwem + obsługa wystarczający dla posiadanego systemu.  Zasilanie - firma zapewniająca nagłośnienie i zasilanie sprzętu zespołów bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo wykonawców, realizatorów i techniki zespołów oraz wykonawców podczas prób i koncertu.
9.    Namioty nie mniejsze niż 5x5 ( 5 szt.) + oświetlenie z montażem i demontażem.
10.    Obsługa techniczna
11.    Kompleksowa realizacja zespołów występujących w trakcie trwania prób oraz koncertów przez realizatora frontowego, monitorowego, techników scenicznych oraz realizatora i techników oświetlenia.
12.    Wykonawca zapewnia transport, montaż i demontaż sprzętu wymienionego w powyższych punktach.

III. Termin i miejsce realizacji zadania:

5 sierpnia 2017 r. godziny koncertów 17:30 – 24.00. Gotowość sceny od godz. 13.00.
6 sierpnia 2017 r. godziny koncertów 17.00 - 21.30. Gotowość sceny 14.00. Amfiteatr Topolina w Mielniku.

IV.  Oferta powinna zawierać:

1.    Wypełniony druk oferty – załącznik nr 1
2.    Wykonawca wykaże, że spełnia wymagane warunki techniczne oraz sprzętowe.
3.    Udokumentowane doświadczenie Wykonawcy , że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie co najmniej kilka usług, polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu min. imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej
( kompleksowa obsługa sceniczna) dla ponad 3000 widzów.
4.    Zgodny ze stanem faktycznym wyciąg z KRS/ewidencji działalności gospodarczej
5.    Pisemne referencje  wystawione przez co najmniej pięciu Organizatorów innych imprez plenerowych, masowych o charakterze zbliżonym do „XXVII Muzycznych Dialogów nad Bugiem”
6.    Atesty bezpieczeństwa sprzętu (kopie)
7.    Kopie uprawnień obsługi agregatu.
8.    Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający ubezpieczenie Oferenta od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności gospodarczej .


V. Czas i miejsce złożenia oferty:

1.    Ofertę należy złożyć osobiście lub wysłać na adres podany poniżej w zamkniętej kopercie wraz z załącznikami z dopiskiem: Oferta na kompleksową obsługę sceniczną podczas imprezy plenerowej „XXVII Muzyczne Dialogi nad Bugiem 2017 r.”
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku
Ul. Zaszkolna 1
17-307 Mielnik
Oferta na kompleksową obsługę sceniczną podczas imprezy plenerowej „XXVII Muzyczne Dialogi nad Bugiem 2017 r.”
2.    Termin składania ofert upływa 7 lipca 2017 r. o godz. 14.00. Oferty które napłyną po tym terminie (w tym również te nadesłane drogą pocztową), zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.
3.    Oceny dokona Komisja ds. wyboru oferty powołana przez Dyrektora GOKSiR w terminie 7 dni od zakończenia naboru ofert.

VI. Sposób oceny ofert:

1.    Najkorzystniejsza oferta złożona wraz z załącznikami, zostanie wyłoniona poprzez porównanie złożonych ofert, kryterium: cena brutto za całość usługi oraz kompletność wymaganej dokumentacji.
2.    Od decyzji nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.
3.    Z wyłonionym Zleceniobiorcą zostanie podpisana umowa w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników
4.    W przypadku wątpliwości co do złożonych ofert. Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych rozmów/negocjacji w celu wyjaśnienia zapisów w formularzu ofertowym.
5.    Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.
6.    W przypadku nadesłanie niekompletnej oferty zastrzegamy sobie prawo jej odrzucenia bez poinformowania oferenta.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych i ma na celu wyłącznie rozeznanie na rynku w zakresie cen i obszaru realizacji.

VII. Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Stage plan zespołu Caci Vorba
3. Rider techniczny zespołu Joryj Kłoc
4. Rider techniczny zespołu Małanka
5. Rider techniczny zespołu Laboratorium Pieśni
6. Rider techniczny zespołu Romanca
Metryka strony

Udostępniający: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku

Wytwarzający/odpowiadający: Dyrektor - Michał Baranowski

Data wytworzenia: 2017-07-07

Wprowadzający: Agnieszka Radź

Data modyfikacji: 2017-07-11

Opublikował: Agnieszka Radź

Data publikacji: 2017-06-23

Rejestr zmian