ZAPYTANIE OFERTOWE - dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni mieszczącej się przy Budynku Wiejskiego Domu Kultury, Sportu i Rekreacji w Wilanowie w ilości 2600 litrów.

GOKSIR/ZO – 14/2017                                       


ZAPYTANIE OFERTOWE


1.    Zamawiający: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku
ul. Zaszkolna 1
17-307 Mielnik
NIP: 544-14-13-515

Zaprasza do złożenia oferty na:
2. Przedmiot zamówienia: dostawę oleju opałowego lekkiego do kotłowni  mieszczącej się przy Budynku Wiejskiego Domu Kultury, Sportu i Rekreacji w Wilanowie w ilości 2600 litrów. Zamówienie zostanie zrealizowane w jednej dostawie. Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy do WDKSiR w Wilanowie na koszt własny obejmujący również napełnienie zbiorników CO.
Olej musi spełniać następujące parametry (normy jakościowe):
a)    gęstość w temperaturze 15O C nie wyższa niż 0,86 g/ml
b)    temperatura zapłonu nie niższa niż 56O C
c)    lepkość kinematyczna w temp. 20 O C nie większa niż 6,00 mm2/s
d)    skład frakcyjny
- do temp. 250 O C destyluje nie więcej niż 65 %/V/V
- do temp 350 O C destyluje nie mniej niż 85 %/V/V
e)    zawartość siarki nie więcej niż 0,2 %/m/m
f)    pozostałość po koksowaniu nie większa niż 0,3 %/m/m
g)    pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01 %/m/m
h)    zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg
i)    wartość opałowa nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg
j)    temperatura płynięcia nie wyższa niż - 20 O C
3. Termin realizacji zamówienia: do 11.10. 2017 r.
4. Miejsce i termin złożenia oferty:

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku
ul. Zaszkolna 1
17-307 Mielnik
NIP: 544-14-13-515
Tel. (85)657-71-67
do dnia 03.10.2017r. do godz. 12.00.

5. Termin otwarcia ofert: 03.10.2017 r. godz. 12.15
6. Oferta powinna być przesłana e-mailem  - goksir@mielnik.com.pl, za pośrednictwem poczty, kuriera, bądź też złożona osobiście przez oferenta.
7. Warunki płatności: zamawiający dokona zapłaty w terminie 14-stu dni od otrzymania faktury, na wskazany przez wykonawcę rachunek.
8. Ofertę mogą złożyć wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1)    Posiadają koncesję na obrót paliwami płynnymi na terenie RP,
2)    Prowadzą działalność gospodarczą w przedmiocie zamówienia w okresie co najmniej ostatnich 3 lat,
3)    Dysponują specjalistycznym taborem transportowym zdolnym do jednorazowej dostawy        5 tys. litrów oleju opałowego,
4)    Znajdują się w sytuacji finansowej umożliwiającej realizację zamówienia zgodnie                z warunkami płatności wskazanymi w zapytaniu ofertowym.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium     Waga
Cena     100 %

10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: –  Arkadiusz Panasiuk  – 698-610-727
11. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku
    polskim.
12. O wyborze najkorzystniejszej oferty GOKSiR Mielnik zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej www.goksir.mielnik.com.pl , poczty mailowej lub fax-em.

13. Treść oferty:
    1.) nazwa wykonawcy………………………………………………………………………...
    2.) adres wykonawcy………………………………………………………………………….
    3.) NIP ………………………………………………………………………………………..
    4.) regon……………………………………………………………………………………….
    5.) Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cena netto ………………………..zł /1 litr.
Podatek VAT………………………%.
Cena brutto ………………………zł/1 litr

   14.  Zobowiązuję się do dostawy oleju spełniającego warunki określone w zapytaniu ofertowym.

15. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do
         niego zastrzeżeń.
16. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia 11 października 2017 r.
17. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.
18. Zapytanie ofertowe jest również umieszczone na stronie internetowej; www.goksir.mielnik.com.pl

Metryka strony

Udostępniający: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku

Wytwarzający/odpowiadający: Dyrektor - Michał Baranowski

Data wytworzenia: 2017-09-22

Wprowadzający: Agnieszka Radź

Data modyfikacji: 2017-10-05

Opublikował: Agnieszka Radź

Data publikacji: 2017-09-22

Rejestr zmian