Zapytanie ofertowe na usługę Dmuchanego Miasteczka wraz ze stoiskiem na popcorn i watę cukrową podczas pierwszego i drugiego dnia imprezy plenerowej pn. „XXVIII Muzyczne Dialogi nad Bugiem” w dniach 4-5 sierpnia 2018 r.

Mielnik, dn. 14.06.2018 r.

GOKSiR/ZO-6/2018

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku

ogłasza pisemne zapytanie ofertowe
na usługę Dmuchanego Miasteczka wraz ze stoiskiem na popcorn i watę cukrową podczas pierwszego i drugiego dnia imprezy plenerowej
pn. „XXVIII Muzyczne Dialogi nad Bugiem” w dniach 4-5 sierpnia 2018 r.

1. Informacje podstawowe:

Miejsce imprezy: amfiteatr Topolina w Mielniku– dokonanie wizji lokalnej Czas trwania imprezy – od godz. 17.00  w dniu 4 sierpnia 2018 r. do godz. 24.30 w dniu 5 sierpnia 2018 r., od godz. 16.00  w dniu 5 sierpnia 2018 r. do godz. 21.30 .


Organizator zapewnia przyłącze zasilające w energię elektryczną, natomiast oferent zabezpiecza we własnym zakresie okablowanie do miejsca z urządzeniami elektrycznymi/przewody odpowiadające wymogom BHP i warunkom techniczno-elektrycznym.

Ofertę należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie wraz z załącznikami w GOKSiR przy ul. Zaszkolnej 1 w Mielniku z dopiskiem: Oferta na  Dmuchane Miasteczko podczas „XXVIII Muzycznych Dialogów nad Bugiem” w dniach 4 -5 sierpnia 2018 r., względnie wysłać pocztą (decyduje data wpływu) w kopercie zaadresowanej wg poniższego wzoru:

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku
ul. Zaszkolna 1
17-307 Mielnik

Termin składania ofert upływa 28 czerwca 2018 r. o godz. 12.30. Oferty które napłyną po tym terminie (w tym również te nadesłane drogą pocztową), zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami jest Agnieszka Hyndza (tel. 85 65 77 167, 535 548 500 ) e-mail: goksir@mielnik.com.pl

Oceny dokona Komisja ds. wyboru oferty powołana przez Dyrektora GOKSiR w terminie 7 dni od zakończenia naboru ofert.

Ostatecznego wyboru oferty dokonuje dyrektor GOKSiR na podstawie opinii Komisji w terminie nie późniejszym niż do 11  lipca 2018 r.


Wyniki naboru ofert zostaną zamieszczone na stronie http://bip.gok.ug.mielnik.wrotapodlasia.pl/

2. Warunki oceny:
Kryteriami wyboru oferty będą:
a) 100% cena przy spełnieniu wszystkich warunków

3. Zobowiązania Oferenta:

a) Oferent będzie pobierał opłaty za świadczone usługi według ustalonych przez siebie cen.
b)  Oferent  zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Organizatora w zakresie   Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych podczas „XXVIII Muzycznych Dialogów nad Bugiem”
c) Po stronie Oferenta  leży również uzyskanie wszelkich niezbędnych zaświadczeń
i pozwoleń.
d) Oferent zobowiązany jest do rozstawienia urządzeń w miejscu wskazanym przez
Organizatora.
e) Oferent zobowiązuje się do obsługi dmuchanego miasteczka podczas w/w imprezy w czasie jej trwania oraz do bieżącego utrzymania czystości w granicach swojego obszaru w czasie i po imprezie.
f) Oferent zobowiązany jest do posiadania sprawnych instalacji i urządzeń elektrycznych.
g) Oferent rozlicza transakcję z Organizatorem w PLN.

  4. Warunki udziału w postępowaniu

O świadczeniu usługi dmuchanego miasteczka wraz ze stoiskiem na popcorn i watę cukrową  podczas imprezy „XXVIII Muzycznych Dialogów nad Bugiem” na zasadzie wyłączności mogą ubiegać się Oferenci którzy:

1. Złożą oferty zgodne z zakresem i opisem zawartym w zapytaniu
2. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, tzn. posiadają aktualną koncesję - zezwolenie na prowadzenie powyższej  działalności.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Dołączą dokumentację fotograficzną ze zrealizowanych przedsięwzięć
5. Dołączą referencje od minimum 4 różnych podmiotów o zrealizowanych przedsięwzięciach (różnych) z imprez masowych.

5.  Istotne warunki umowy.
1. Zawarcie umowy nastąpi według wzoru Umowy Organizatora.
2. Z wybranym Oferentem zostanie podpisana umowa w siedzibie Organizatora w terminie 7 dni od dnia przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty
3 .Organizator ma prawo do odwołania  postępowania  z ważnych przyczyn. Komisja oceniająca dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert. Organizatorowi przysługuje prawo do zamknięcia postępowania  bez wyboru którejkolwiek z ofert.

Metryka strony

Udostępniający: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Radź

Data wytworzenia: 2018-06-28

Wprowadzający: Agnieszka Radź

Data modyfikacji: 2018-06-14

Opublikował: Agnieszka Radź

Data publikacji: 2018-06-14

Rejestr zmian