Zapytanie ofertowe na ochronę i bezpieczeństwo imprez organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku

Mielnik, dn. 14.02.2018 r.

GOKSiR/ZO-2/2018

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku
ul. Zaszkolna 1; 17-307 Mielnik
tel./faks: (85) 65 77 167
 e-mail: goksir@mielnik.com.pl

ogłasza pisemne zapytanie ofertowe
na ochronę i bezpieczeństwo imprez organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku
 I. Przedmiot zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa podczas następujących imprez:
- impreza plenerowa masowa XXVII Dni Mielnika (23-24 czerwca 2018 roku)
- impreza plenerowa masowa XXVIII Muzyczne Dialogi nad Bugiem (4-5 sierpnia 2018 roku)
- imprezy plenerowe ( w formie pikników rodzinnych) organizowane przez GOKSiR
w 2018 r.
- imprezy zamknięte ( dyskoteki, zabawy) organizowane przez GOKSiR w 2018 r.
II. Zakres obowiązków oferenta:
a) Zapewnienie ochrony podczas imprez wymienionych w pkt. I przez personel posiadający niezbędne kwalifikacje do wykonywania zadań służb informacyjnych i porządkowych.
b) Ochrona imprez masowych - zabezpieczenie terenu imprezy masowej w czasie jej trwania w tym zabezpieczenie imprez masowych zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 r. wraz z aktami wykonawczymi
- przygotowanie planu ochrony imprezy masowej
- zapewnienie kierownika ds. ochrony imprez masowych będącego w stałym kontakcie z Organizatorem
III. Niezbędne elementy oferty:
Oferta musi zawierać:
-  dane oferenta oraz aktualny dokument rejestrowy firmy (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
-  koncesja/licencja (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
-  posiadane przez firmę ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem),
-  wykazanie się co najmniej czteroma referencjami ze świadczenia usługi podczas imprez masowych z 2017 r.
-  opis sposobu realizacji zlecenia i szczegółowe określenie całkowitych kosztów usługi (stawka kierownika ds. bezpieczeństwa, stawka za 1 rbh pracownika ochrony fizycznej, stawka 1 rbh osoby patrolu medycznego, koszty dojazdu)
IV. Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać w siedzibie Ośrodka (ul. Zaszkolna 1, 17-307 Mielnik) lub wysłać na adres Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku, ul. Zaszkolna 1 , 17-307 Mielnik w terminie do dnia 28 lutego 2018 roku do godz. 12.30 w zaklejonych kopertach z napisem „Oferta na kompleksową ochronę imprez organizowanych przez GOKSiR w Mielniku w 2018 roku” . Oferty, które wpłyną po 28 lutym 2018 roku nie będą przez komisję brane pod uwagę.


V. Informacje dodatkowe
Informacje dodatkowe na temat oferty można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku pod numerem telefonu 85 65 77 167.
VI. Sposób wyboru oferty
a)     Oceny dokona Komisja ds. wyboru oferty powołana przez Dyrektora GOKSiR w terminie 7 dni od zakończenia naboru ofert.
b)    Najkorzystniejsza oferta złożona wraz z załącznikami, zostanie wyłoniona poprzez porównanie złożonych ofert, kryterium: cena brutto za całość usługi oraz kompletność wymaganej dokumentacji.
c)    Od decyzji nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.
d)    Z wyłonionym Zleceniobiorcą zostanie podpisana umowa w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników
e)    W przypadku wątpliwości co do złożonych ofert. Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych rozmów/negocjacji w celu wyjaśnienia zapisów w formularzu ofertowym.
f)    Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.
g)    W przypadku nadesłanie niekompletnej oferty zastrzegamy sobie prawo jej odrzucenia bez poinformowania oferenta.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych i ma na celu wyłącznie rozeznanie na rynku w zakresie cen i obszaru realizacji.


Metryka strony

Udostępniający: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Radź

Data wytworzenia: 2018-02-28

Wprowadzający: Agnieszka Radź

Modyfikujący: Agnieszka Radź

Data modyfikacji: 2018-03-01

Opublikował: Agnieszka Radź

Data publikacji: 2018-02-14

Rejestr zmian