zapytanie ofertowe na kompleksową obsługę sceniczną podczas imprezy masowej „XXVII Dni Mielnika 2018 r.”

Mielnik, dn. 06.03.2018 r.

GOKSiR/ZO-3/2018


Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku

ogłasza zapytanie ofertowe
na kompleksową obsługę sceniczną podczas imprezy masowej
„XXVII Dni Mielnika 2018 r.”

I.  Zamawiający

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku
Ul. Zaszkolna 1
17-307 Mielnik
NIP: 544-14-13-515

II. Przedmiot oferty

1.    Scena

1.1    wymiary sceny: 12 x 10 m, zadaszenie łukowe (wytłumienie pod dachem)
1.2    Cała konstrukcja, podesty i kratownice, musi być uziemiona.
1.3    boczne okotarowanie oraz tylny horyzont muszą być szczelne ( czarny półprzezroczysty materiał- specjalistyczny materiał sceniczny), szczególnie podczas niesprzyjającej i problematycznej pogody – woda nie może się dostawać na scenę bokami oraz tyłem sceny. Materiał musi być tak gęsty, aby chronić ogrzane powietrze przed oziębieniem się.
1.4    wyposażona w jeden podest pod perkusję (riser)
1.5    schody na scenę muszą znajdować się z dwóch stron lewa/prawa , wejście na scenę musi być zabezpieczone poręczami z obu stron schodów
1.6    realizatorka foh, mon
Scena musi posiadać aktualne atesty bezpieczeństwa .
2.    Nagłośnienie według: rider techniczny zespołu De Mono zał. Nr 2 i Nr 3, Witek Muzyk Ulicy zał. Nr 4, Mitra zał. Nr 5 z uwzględnieniem systemu nagłośnienia widowni – wymagane jest zapewnienie równomiernego nagłośnienia na obszarze odbywającej się imprezy za pomocą wysokiej jakości systemu wyrównanego liniowo. Moc zestawu nagłaśniającego min. 2x12 kW. Zawieszenia jak i rama powinny posiadać atest. Przed złożeniem oferty musi być dokonana wizja lokalna terenu w obecności pracownika GOKSiR.
3.    Oświetlenie według:
      12 x Robe Pointe
16 x ROBE Wash 600/ 600+/ 800
12 x sunstripe active
4 x blinder  
2 x Hazer + fun  
konsoleta AVOLITES/ GrandMA  

4.    Barierki ochronne typu ciężkiego 120 mb – przód estrady i korytarz techniczny o szerokości 1m z estrady do namiotu akustyków (reżyserka) .
5.    Banerownia  o wymiarach 8x4 ustawiona obok estrady.
6.    Telebim led zewnętrzny o wymiarach 5m x 3m o pikselu nie większym niż 8mm real (nieakceptowane są rozwiązania oszukańcze virtual ) postawiony obok estrady ma oddzielnej stabilnej konstrukcji z możliwością emisji prezentacji multimedialnych.
7.    2 x kamera HD
8.    Agregat z paliwem + obsługa wystarczający dla posiadanego systemu.  Zasilanie - firma zapewniająca nagłośnienie i zasilanie sprzętu zespołów bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo wykonawców, realizatorów i techniki zespołów oraz wykonawców podczas prób i koncertu.
9.    Namioty 6x3 ( 4 szt.) z możliwością podziału + oświetlenie z montażem i demontażem.
10.    Obsługa techniczna
11.    Kompleksowa realizacja zespołów występujących w trakcie trwania prób oraz koncertów przez realizatora frontowego, monitorowego, techników scenicznych oraz realizatora i techników oświetlenia.
12.    Wykonawca zapewnia transport, montaż i demontaż sprzętu wymienionego w powyższych punktach.III. Termin i miejsce realizacji zadania:
23-24 czerwca 2018 r. godziny koncertów 17:00 – 1.00. Gotowość sceny od godz. 12.30. Kompleks sportowo-rekreacyjny Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku.

IV.  Oferta powinna zawierać:

1.    Wypełniony druk oferty – załącznik nr 1
2.    Wykonawca wykaże, że spełnia wymagane warunki techniczne oraz sprzętowe.
3.    Udokumentowane doświadczenie Wykonawcy , że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie co najmniej kilka usług, polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu min. imprezy masowej artystyczno-rozrywkowej
( kompleksowa obsługa sceniczna) dla ponad 3000 widzów, podczas których występowały zespoły podobnego formatu jak De Mono.
4.    Zgodny ze stanem faktycznym wyciąg z KRS/ewidencji działalności gospodarczej
5.    Pisemne referencje  wystawione przez co najmniej pięciu Organizatorów innych imprez plenerowych, masowych o charakterze zbliżonym do „XXVII Dni Mielnika”  z lat 2016 – 2017.
6.    Atesty bezpieczeństwa sprzętu (kopie)
7.    Kopie uprawnień obsługi agregatu.
8.    Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający ubezpieczenie Oferenta od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności gospodarczej .

V. Czas i miejsce złożenia oferty:

1.    Ofertę należy złożyć osobiście lub wysłać na adres podany poniżej w zamkniętej kopercie wraz z załącznikami z dopiskiem: Oferta na kompleksową obsługę sceniczną podczas imprezy masowej „XXVII Dni Mielnika 2018 r.”

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku
Ul. Zaszkolna 1
17-307 Mielnik
Oferta na kompleksową obsługę sceniczną podczas imprezy masowej „XXVII Dni Mielnika 2018 r.”
2.    Termin składania ofert upływa 20 marca 2018 r. o godz. 13.00. Oferty które napłyną po tym terminie (w tym również te nadesłane drogą pocztową), zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.
3.    Oceny dokona Komisja ds. wyboru oferty powołana przez Dyrektora GOKSiR w terminie 7 dni od zakończenia naboru ofert.

VI. Sposób oceny ofert:

1.    Najkorzystniejsza oferta złożona wraz z załącznikami, zostanie wyłoniona poprzez porównanie złożonych ofert, kryterium: cena brutto za całość usługi oraz kompletność wymaganej dokumentacji.
2.    Od decyzji nie przysługuje odwołanie ani zażalenie.
3.    Z wyłonionym Zleceniobiorcą zostanie podpisana umowa w ciągu 14 dni od ogłoszenia wyników
4.    W przypadku wątpliwości co do złożonych ofert. Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych rozmów/negocjacji w celu wyjaśnienia zapisów w formularzu ofertowym.
5.    Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferenta bez podania przyczyny.
6.    W przypadku nadesłanie niekompletnej oferty zastrzegamy sobie prawo jej odrzucenia bez poinformowania oferenta.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych i ma na celu wyłącznie rozeznanie na rynku w zakresie cen i obszaru realizacji.

VII. Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Rider techniczny zespołu De Mono
3. Stage plan zespołu De Mono
4. Rider techniczny zespołu Witek Muzyk Ulicy
5. Rider techniczny zespołu Mitra
 Metryka strony

Udostępniający: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Radź

Data wytworzenia: 2018-03-20

Wprowadzający: Agnieszka Radź

Data modyfikacji: 2018-03-21

Opublikował: Agnieszka Radź

Data publikacji: 2018-03-06

Rejestr zmian