Zaprasza do złożenia oferty na: dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni mieszczącej się przy Budynku Wiejskiego Domu Kultury, Sportu i Rekreacji w Wilanowie w ilości 2900 litrów.

Mielnik dn. 02.10.2018 r.
GOKSIR/ZO-8/2018                                     


ZAPYTANIE CENOWE


Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku
ul. Zaszkolna 1
17-307 Mielnik
NIP: 544-14-13-515

Zaprasza do złożenia oferty na:
1.    Przedmiot zapytania: dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni mieszczącej się przy Budynku Wiejskiego Domu Kultury, Sportu i Rekreacji w Wilanowie w ilości 2900 litrów.
2.    Przedmiot zapytania Wykonawca dostarczy do WDKSiR w Wilanowie na koszt własny obejmujący również napełnienie zbiorników CO.
Olej musi spełniać następujące parametry (normy jakościowe):
a)    gęstość w temperaturze 15O C nie wyższa niż 0,86 g/ml
b)    temperatura zapłonu nie niższa niż 56O C
c)    lepkość kinematyczna w temp. 20 O C nie większa niż 6,00 mm2/s
d)    skład frakcyjny
- do temp. 250 O C destyluje nie więcej niż 65 %/V/V
- do temp 350 O C destyluje nie mniej niż 85 %/V/V
e)    zawartość siarki nie więcej niż 0,2 %/m/m
f)    pozostałość po koksowaniu nie większa niż 0,3 %/m/m
g)    pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01 %/m/m
h)    zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg
i)    wartość opałowa nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg
j)    temperatura płynięcia nie wyższa niż - 20 O C

3. Miejsce i termin złożenia oferty:

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku
ul. Zaszkolna 1
17-307 Mielnik
NIP: 544-14-13-515
Tel. (85) 657-71-67
do dnia 11.10.2018 r. do godz. 12:00.

4. Termin otwarcia ofert: 11.10.2018 r. godz. 13:00
5. Oferta powinna być przesłana e-mailem  - goksir@mielnik.com.pl, za pośrednictwem poczty, kuriera, bądź też złożona osobiście przez oferenta.
6. Ofertę mogą złożyć wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1)    Posiadają koncesję na obrót paliwami płynnymi na terenie RP,
2)    Prowadzą działalność gospodarczą w przedmiocie zapytania w okresie co najmniej ostatnich 3 lat,
3)    Dysponują specjalistycznym taborem transportowym zdolnym do jednorazowej dostawy        5 tys. litrów oleju opałowego,
4)    Znajdują się w sytuacji finansowej umożliwiającej realizację zapytania zgodnie
          z warunkami płatności wskazanymi w zapytaniu cenowym.

7. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium Waga
Cena 100 %

8. Osoba upoważniona do kontaktu: –  Arkadiusz Panasiuk  – 698-610-727
9. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku
    polskim.
10. Treść oferty:
    1.) Nazwa wykonawcy………………………………………………………………………...
    2.) Adres wykonawcy………………………………………………………………………….
    3.) NIP ………………………………………………………………………………………..
    4.) REGON……………………………………………………………………………………….
    5.) Oferuję wykonanie przedmiotu zapytania za:

Cena netto ………………………..zł /1 litr.
Podatek VAT………………………%.
Cena brutto ………………………zł/1 litr

11.  Zobowiązuję się do dostawy oleju spełniającego warunki określone w zapytaniu cenowym.
12. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zapytania i nie wnoszę do  niego    zastrzeżeń.
13. Zapytanie cenowe jest również umieszczone na stronie internetowej; www.goksir.mielnik.com.pl
14.  Niniejsze zapytanie cenowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.


                                                                                                           
Metryka strony

Udostępniający: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Radź

Data wytworzenia: 2018-10-11

Wprowadzający: Agnieszka Radź

Data modyfikacji: 2018-10-02

Opublikował: Agnieszka Radź

Data publikacji: 2018-10-02

Rejestr zmian