ogłasza nabór ofert na wyłączność sprzedaży piwa i gastronomii podczas pierwszego dnia imprezy plenerowej pn. „XXVII Dni Mielnika”

Mielnik, dnia 04.04. 2018 r.
GOKSiR/ZO-5/2018

 Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku
ul. Zaszkolna 1; 17-307 Mielnik
tel./faks: (85) 65 77 167
 e-mail: goksir@mielnik.com.pl

ogłasza nabór ofert
na wyłączność sprzedaży piwa i gastronomii podczas pierwszego dnia imprezy plenerowej
pn. „XXVII Dni Mielnika”


1.    GOKSiR w Mielniku zaprasza do składania pisemnych ofert na wyłączność sprzedaży piwa i gastronomii podczas imprezy plenerowej pn. „XXVII Dni Mielnika”
       Miejsce imprezy: teren kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mielniku.
Czas trwania imprezy – od godz. 17.00  w dniu 23 czerwca 2018 r. do godz. 00.30
w dniu 24 czerwca 2018 r.
2.    Wyłączność na sprzedaż piwa i gastronomii nie obejmuje handlu oraz serwowania podczas imprez tradycyjnych/regionalnych wyrobów gastronomicznych i niealkoholowych typu: pieczywo, wędliny i wyroby garmażeryjne, sery, wyroby cukiernicze, kwas chlebowy itp., a także sprzedaży lodów, słodyczy, popcornu, waty cukrowej oraz sprzedaży regionalnych/tradycyjnych wyrobów alkoholowych serwowanych przez innych wystawców.   
3.    Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest Agnieszka Hyndza (tel. 535 548 500 ,85 65 77 167 e-mail: goksir@mielnik.com.pl)
4.    Ofertę należy złożyć osobiście lub wysłać na adres podany poniżej w zamkniętej kopercie wraz z załącznikami z dopiskiem: Oferta na sprzedaż piwa oraz gastronomii podczas „XXVII Dni Mielnika” w dniu 23 czerwca 2018 r

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku
ul. Zaszkolna 1
17-307 Mielnik
Oferta na sprzedaż piwa oraz gastronomii podczas „XXVII Dni Mielnika” w dniu 23 czerwca 2018 r

5.    Termin składania ofert upływa 18 kwietnia 2018 r. o godz. 12.30. Oferty które napłyną po tym terminie (w tym również te nadesłane drogą pocztową), zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.
6.    Oceny dokona Komisja ds. wyboru oferty powołana przez Dyrektora GOKSiR w terminie 7 dni od zakończenia naboru ofert.

7.    Weryfikacji podlegać będą następujące elementy oferty:
- oferta cenowa
- doświadczenie Oferenta w zakresie organizacji dużych gastronomii podczas dużych imprez;
- pisemne referencje wystawione przez co najmniej czterech Organizatorów innych imprez plenerowych o charakterze zbliżonym do „XXVII Dni Mielnika” z lat 2016 -2017
- jakość stoiska oraz jakość samej oferty gastronomicznej oceniana według proponowanego asortymentu.
8.    Ostatecznego wyboru oferty dokonuje dyrektor GOKSiR na podstawie opinii Komisji w terminie nie późniejszym niż do 27 kwietnia 2018 r.
9.    Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie http://bip.gok.ug.mielnik.wrotapodlasia.pl/.
10.    Zawarcie umowy nastąpi według wzoru Umowy Organizatora.
11.    GOKSiR może unieważnić nabór ofert bez podania przyczyn.

Metryka strony

Udostępniający: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Radź

Data wytworzenia: 2018-04-18

Wprowadzający: Agnieszka Radź

Data modyfikacji: 2018-04-20

Opublikował: Agnieszka Radź

Data publikacji: 2018-04-04

Rejestr zmian