Zapytanie ofertowe na nabór ofert na wyłączność sprzedaży piwa i gastronomii podczas pierwszego i drugiego dnia imprezy plenerowej pn. „XXVII Muzyczne Dialogi nad Bugiem” w dniach 5-6 sierpnia 2017 r.

GOKSiR/ZO-9/2017
 

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku

ogłasza nabór ofert
na wyłączność sprzedaży piwa i gastronomii podczas pierwszego i drugiego dnia imprezy plenerowej
pn. „XXVII Muzyczne Dialogi nad Bugiem” w dniach 5-6 sierpnia 2017 r.


1.    GOKSiR w Mielniku zaprasza do składania pisemnych ofert na wyłączność sprzedaży piwa i gastronomii podczas imprezy plenerowej pn. „XXVII Muzyczne Dialogi nad Bugiem”.
2.    Program pierwszego i drugiego dnia w amfiteatrze Topolina w Mielniku przy ul. Brzeskiej. Musi zostać dokonana wizja lokalna  terenu przy pracowniku GOKSiR.
3.    Wyłączność na sprzedaż piwa i gastronomii nie obejmuje handlu podczas imprezy tradycyjnych/regionalnych wyrobów gastronomicznych typu: np. wyroby cukiernicze a także sprzedaży lodów, słodyczy , popcornu i waty cukrowej, miodu.
4.    Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z oferentami jest pan Arkadiusz Panasiuk (telefon: 698 610 727 e-mail: a.panasiuk@mielnik.com.pl), i pani Agnieszka Hyndza (tel. 535 548 500 ,85 65 77 167 e-mail: goksir@mielnik.com.pl)
5.    Ofertę należy złożyć osobiście lub wysłać na adres podany poniżej w zamkniętej kopercie wraz z załącznikami z dopiskiem: Oferta na sprzedaż piwa oraz gastronomii podczas „XXVII Muzycznych Dialogów nad Bugiem” w dniach 5-6 sierpnia 2017 r:


Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku
ul. Zaszkolna 1
17-307 Mielnik
Oferta na sprzedaż piwa oraz gastronomii podczas „XXVII Muzycznych Dialogów nad Bugiem ”
w dniach 5-6 sierpnia 2017 r.


6.    Termin składania ofert upływa 5 lipca 2017 r. o godz. 13.00. Oferty które napłyną po tym terminie (w tym również te nadesłane drogą pocztową), zostaną zwrócone oferentom bez otwierania.
7.    Oceny dokona Komisja ds. wyboru oferty powołana przez Dyrektora GOKSiR w terminie 7 dni od zakończenia naboru ofert.
8.    Weryfikacji podlegać będą następujące elementy oferty:
- oferta cenowa
- doświadczenie Oferenta w zakresie organizacji dużych gastronomii podczas dużych imprez;
- pisemne referencje wystawione przez co najmniej czterech różnych Organizatorów innych imprez plenerowych o charakterze zbliżonym do „XXVII Muzycznych Dialogów nad Bugiem”
- jakość stoiska oraz jakość samej oferty gastronomicznej oceniana według proponowanego asortymentu.
9.    Ostatecznego wyboru oferty dokonuje dyrektor GOKSiR na podstawie opinii Komisji
10.    Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie http://bip.gok.ug.mielnik.wrotapodlasia.pl/
11.    GOKSiR zobowiązuje się do podpisania umowy na wyłączność sprzedaży piwa oraz gastronomii na terenie imprez z Oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę pod względem cenowym i spełnił wymogi formalne.
12.    GOKSiR może unieważnić nabór ofert bez podania przyczyn.

Metryka strony

Udostępniający: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku

Wytwarzający/odpowiadający: Agnieszka Radź

Data wytworzenia: 2017-07-05

Wprowadzający: Agnieszka Radź

Data modyfikacji: 2018-02-14

Opublikował: Agnieszka Radź

Data publikacji: 2017-06-21

Rejestr zmian